Vedtægter VB’s Venner

Vedtægter for Væggerløse Boldklubs Venner

§ 1.  Navn og hjemsted
Foreningens navn er Væggerløse Boldklubs Venner (”VB´s Venner”), og er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune.

§ 2. Formål mv.
Foreningens medlemmer udgøres af en kreds af fodboldinteresserede personer, der ved det enkelte medlemskab søger at støtte Væggerløse Boldklub. Foreningens formål er primært at yde økonomisk støtte til Væggerløse Boldklubs ungdomsafdeling. Støtten ydes for at fremme og fastholde de idrætsmæssige og sociale forhold for boldklubbens ungdom. Boldklubbens udgifter, som ikke har direkte relation til ungdomsafdelingens sociale og sportslige arrangementer falder som overvejende udgangspunkt uden for foreningens formål med støtte. Bestyrelsen kan dog ekstraordinært bestemme, at der helt konkret ydes støtte til boldklubben som rækker ud over det primære formål.

§ 3. Medlemmer og medlemskontingent.
Som medlem kan optages enhver person. Medlemmer kan på forlangende få udleveret foreningens vedtægter. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Kontingentets størrelse vedtages årligt på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt.

§ 4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.
Generalforsamlingen afholdes i marts måned med følgende dagsorden:
-Valg af dirigent og stemmetæller
-Bestyrelsens beretning
-Regnskab og kontingentfastsættelse
-Indkomne forslag
-Valg jf. § 5
-Eventuelt (herunder lodtrækning af aktiegevinster)

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen fordrer, at medlemmet er myndig og  ikke er i kontingentrestance.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid, med den frist og indkaldelsesmåde der er anført i § 4, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette er bestyrelsen pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling

§ 4. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens valgperiode er 2 år dog således, at formand og kasserer ikke kan være på valg på samme generalforsamling. Ud over bestyrelsen indvælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Disse er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv i forlængelse af hver ordinær generalforsamling, hvor valg har været gennemført. Herved vælges formand, næstformand, kasserer samt en sekretær.

§ 5. Regnskab og økonomi.
Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret.
Bestyrelsen er bemyndiget til, med ansvar overfor generalforsamlingen, løbende at beslutte art og omfang af den støtte, som er anført i § 2. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at anvende midler i passende omfang til foreningens drift, herunder forplejning i forbindelse med møder mv. Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til at udrede et eksternt administrationshonorar i forbindelse med indtægter fra spillemaskinevirksomhed mv.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Såfremt et medlem direkte eller indirekte væsent ligt skader eller modarbejder foreningen ved ord eller handling, eller såfremt et medlem ved upassende optræden eller anden uacceptabel adfærd skader foreningen, foreningens interesser eller foreningens øvrige medlemmer, kan bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen ekskludere det pågældende medlem fra foreningen.

§ 7. Opløsning af foreningen
Vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen skal ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af den stemmeberettigede, fremmødte generalforsamling stemmer for forslaget. I tilfælde af opløsning af foreningen overgår foreningens aktiver, herunder likvide midler til Væggerløse Boldklubs ungdomsafdeling.